ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συνιστά αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων λειτουργίας της Ιστοσελίδας της Εταιρείας μας , μέσω της οποίας λειτουργεί  το ηλεκτρονικό μας  κατάστημα  (e-shop) ,  στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ εδώ.

Υπεύθυνη Επεξεργασίας  για τα προσωπικά  σας δεδομένα ,που μας γνωστοποιείτε  και επεξεργαζόμαστε , σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»και τον δ.τ. ROCOCO-STATUS QUO”,   η οποία  εδρεύει  στο  Γαλάτσι  Αττικής, επί της  οδού  Παραδεισίων ,  αριθμ. 25 - 27 , Τ.Κ. 11147  και εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρόεδρο αυτής  κ. Μενέλαο  Σακελλάρη.

Η  ROCOCO  ενδέχεται να συλλέγει προσωπικές σας πληροφορίες από διάφορες πηγές, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Ενδεικτικά, είναι δυνατόν  να συλλέγουμε προσωπικές σας πληροφορίες όταν τις προσφέρετε σε ένα κατάστημά μας, εγγράφεσθε στην Ιστοσελίδα ή προβαίνετε σε ηλεκτρονικές αγορές των προϊόντων μας (on-line purchases). 

Εκτιμούμε και σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας,   στον μέγιστο δυνατό και αναγκαίο βαθμό , σε συνδυασμό με την απαραίτητη  ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας  και την οφειλομένη  καλή  χρήση της από εσάς.

 Σας διαβεβαιώνουμε ότι ,οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία μας παρέχετε , παραμένει αυστηρά εμπιστευτική.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Ακολουθούν οι βασικοί ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα, όπως αυτοί  τίθενται στο Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)679/2016, ώστε τα  υποκείμενα  των δεδομένων και κάθε ενδιαφερόμενος  να λάβουν γνώση και να  εξοικειωθούν  με αυτούς. 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

Προσωπικά Δεδομένα ειδικών κατηγοριών: Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα ευαίσθητα σε σχέση με θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, χρήζουν  δε ειδικής προστασίας, καθ’ότι το πλαίσιο της επεξεργασίας τους θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους γι΄αυτά.   Περιλαμβάνουν α) στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση και β) αφορούν την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων κλπ , με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την Επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Περιορισμός  της επεξεργασίας: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

Αρχή: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Δεν συλλέγουμε αυτοβούλως  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός αν εσείς επιθυμείτε να μας τα παράσχετε. Επί παραδείγματι, εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα μας ή να συμμετάσχετε σε μια on-line έρευνα, μπορεί να σας ζητηθεί η παροχή ορισμένων πληροφοριών, όπως στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου), ηλικία και ημερομηνία γέννησης, φύλο, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, να αναφερθείτε σε ζητήματα που σας απασχολούν σχετικά με την χρήση των προϊόντων μας, καθώς και πληροφορίες για τα συναφή είδη  που χρησιμοποιείτε. 

Σε περίπτωση ηλεκτρονικών αγορών εκ μέρους σας,  θα χρειασθούμε, επί πλέον, πληροφορίες  ως προς  την   χρέωση, τον τόπο παράδοσης  και  τα ειδικά στοιχεία πληρωμής. 

Αν δεν επιθυμείτε να συλλέγουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ,  παρακαλούμε να μην μας παράσχετε τις εν λόγω πληροφορίες

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν εγγράφεσθε στην Ιστοσελίδα. 
(β) Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, για να ζητήσετε πληροφορίες ή να υποβάλετε ερωτήματα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. 
(γ) Όταν αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες από εμάς. 
(δ) Στο πλαίσιο ενεργειών μάρκετινγκ ή ερευνών αγοράς, εφ’όσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. 
(ε) Από άλλες συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες , καταστήματά μας   ή εμπορικούς συνεργάτες μας, που νομίμως διαβιβάζουν σε εμάς δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο εν λόγω τρίτος έχει προηγουμένως λάβει γνώση των προθέσεών σας και της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Προκειμένου να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες που  σας αφορούν , παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές στα δεδομένα που  αρχικώς μας γνωστοποιήσατε και επεξεργαζόμαστε για εσάς.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς χρησιμοποιούνται ,κυρίως, προκειμένου:

(α) Να δημιουργήσουμε και διαχειριστούμε τον on-line λογαριασμό σας. 
(β) Να εκτελέσουμε τις παραγγελίες σας για την αγορά προϊόντων και  την παροχή υπηρεσιών μας. 
(γ) Να απαντήσουμε σε αιτήματά σας. 
(δ) Να σας ενημερώνουμε για προϊόντα και υπηρεσίες  μας , για τα νέα μας ή τις προσφορές μας ή άλλα θέματα πιθανού ενδιαφέροντός σας, εφ’όσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. 
(ε) Να επικοινωνούμε μαζί σας για οποιοδήποτε θέμα συναφές προς   την χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς. 
(στ) Να προβαίνουμε σε έρευνα αγοράς, εφ’όσον έχουμε την συγκατάθεσή σας. 
(ζ) Να συμμορφωνόμαστε με τις έννομες υποχρεώσεις μας.

Σε περίπτωση που  πρόκειται  να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για άλλους, πλην των ανωτέρω,  σκοπούς, θα ενημερώνεσθε σχετικώς,    εγκαίρως  και , πάντως , προ  της διαφορετικής αυτής χρήσεως.

 

ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ  ΒΑΣΕΙΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, η εκάστοτε νομική βάση της επεξεργασίας  τους είναι δυνατόν να είναι:

(α) Η εκτέλεση σύμβασης και το προπαρασκευαστικό αυτής στάδιο (άρθρο 6, παρ.1β’ GDPR) , π.χ. για να σας παρέχουμε το προϊόν ή την υπηρεσία που ζητήσατε (όπως δημιουργία λογαριασμού on-line,  λήψη και εκτέλεση της παραγγελίας σας κ.λπ ). 
(β) Η συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας, όταν η επεξεργασία απαιτείται από το νόμο (άρθρο 6, παρ. 1γ’ )

(γ) Η συγκατάθεσή σας, π.χ. για προωθητικές ενέργειες και έρευνα αγοράς (άρθρο 6, παρ. 1α΄) 

(δ) Το έννομο συμφέρον μας , π.χ. για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας και τις προσδοκίες σας, να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίσουμε ότι η Ιστοσελίδα παραμένει ασφαλής (άρθρο 6, παρ. 1στ’).

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η  ROCOCO  δεν διαθέτει προς  εκμετάλλευση ή συναφή χρήση  και δεν διαβιβάζει ή άλλως δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω. 

Η  ROCOCO  ενδέχεται να «μοιρασθεί» τα προσωπικά σας δεδομένα με:

(α) Παρόχους  υπηρεσιών που , ως Εκτελούντες Επεξεργασία, προσφέρουν   υπηρεσίες για λογαριασμό μας, υπό την αυστηρή επίβλεψη και  βάσει των οδηγιών μας. 

(β) Εταιρείες συνδεδεμένες και/ή  συνεργαζόμενες μαζί μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, εάν   αυτές απαιτούν εφαρμογή. 
(γ) Συνεργάτες μας, για τους σκοπούς  και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 
(δ) Οποιαδήποτε δημοσία ή δικαστική αρχή, εφ’όσον τούτο  επιβάλλεται  εκ του  νόμου  ή  δυνάμει  δικαστικής αποφάσεως.

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

Είναι δυνατόν  να πωλήσουμε ή αγοράσουμε καταστήματα, θυγατρικές εταιρείες ή επιχειρηματικές μονάδες στο πλαίσιο ανάπτυξης της επιχείρησής μας. Σε αυτές τις συναλλαγές, οι πληροφορίες που αφορούν τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας συνιστούν ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, εξακολουθούν όμως να υπόκεινται στις δεσμεύσεις που έγιναν μέσω  οποιασδήποτε προγενέστερης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εκτός αν εσείς συναινείτε άλλως).

 Επίσης, σε περίπτωση που η ROCOCO   ή το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων πωληθούν, οι πληροφορίες που σας αφορούν θα αποτελούν ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Μετά από οποιαδήποτε τέτοια  μεταβίβαση, θα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οντότητα στην οποία θα μεταφερθούν τα προσωπικά σας δεδομένα για τυχόν απορίες  ,ως προς  την περαιτέρω  επεξεργασία τους, ή για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός σας..

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία κατά  κανόνα  εντός της Ευρωπαϊκής  Ενώσεως. Εφ’όσον , κατ’ εξαίρεσιν, απαιτηθεί  η διαβίβαση  αυτών  προς τρίτες  χώρες, τούτο θα συμβεί μόνον μετά  προηγουμένη ενημέρωσή σας κι  εφ’ όσον  διασφαλίσουμε ότι  αυτά  θα υποβληθούν  σε επεξεργασία υπό τις κατάλληλες εγγυήσεις  προστασίας του απορρήτου και τις ακεραιότητος τους. 

Ορισμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής  Ενώσεως έχουν ήδη κριθεί επισήμως  ως  παρέχουσες  «επαρκές»  επίπεδο προστασίας δεδομένων. Συνεπώς, η διαβίβαση δεδομένων σε αυτές  δεν απαιτεί οποιαδήποτε ειδική άδεια ή συμφωνία.

Ως προς  χώρες για τις οποίες δεν έχει ληφθεί συναφής απόφαση (επάρκειας) θα σας  ζητηθεί η  ρητή, πρόσθετη,  συγκατάθεσή σας για την συγκεκριμένη  διαβίβαση  , ενώ υφίσταται ,επί πλέον,  η δυνατότης χρήσεως  ειδικώς εγκεκριμένων εκ μέρους της Ε.Ε.  συμβατικών  ρητρών ,  που επιβάλλουν απ’ ευθείας στον παραλήπτη  αντίστοιχες  προς τις κανονιστικές υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων.. 

ΠΑΙΔΙΑ

Αν  δεν έχετε υπερβεί το 15ο ΄ έτος της ηλικίας σας, , έχετε την ευχέρεια να περιηγηθείτε  ελεύθερα στην Ιστοσελίδα μας. Ωστόσο, δεν μπορείτε να μας παράσχετε οποιαδήποτε πληροφορία για εσάς, χωρίς την αναγκαία   συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική σας μέριμνα. Η  Ιστοσελίδα μας  δεν είναι σχεδιασμένη για παιδιά , συνεπώς, κατ’έφαρμογήν  της κείμενης νομοθεσίας ( άρθρο 8  GDPR σε συνδυασμό με άρθρο 21 ν. 4624/2019)    δεν συλλέγουμε συνειδητά και εν γνώσει μας  πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα ως προς αυτά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΕΣ  ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

Όταν επισκέπτεσθε την Ιστοσελίδα, συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, web beacons και log files.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΣΑΣ

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα  είναι  απολύτως αναγκαίο,  ώστε να εκπληρωθεί  ο επιδιωκόμενος  σκοπός της επεξεργασίας   τους. Το χρονικό αυτό διάστημα ενδέχεται να παραταθεί , εφ΄όσον τούτο  απαιτείται εκ του νόμου (π.χ.  μέχρις ότου παραγραφούν, βάσει της νομοθεσίας, τυχόν αξιώσεις , ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, μέχρι την αμετάκλητη δικαστική επίλυση αυτών κ.λπ.).

Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται στην συναίνεσή σας , τα δεδομένα τηρούνται για τον χρόνο που  συνάδει προς τον σκοπό  για τον οποίο  αυτή  μας παρεσχέθη, πλήν της περιπτώσεως της εκ μέρους σας ανακλήσεως  προ της συμπληρώσεως του εν λόγω χρόνου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επιβάλλεται  να εφαρμόσουμε ποικίλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και  SSL, σύμφωνα με τα υφιστάμενα  πρότυπα για την online και offline ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Αν έχετε οποιαδήποτε  απορία ως προς τα  μέτρα αυτά και  την εν γένει  προστασία που παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας,  παρακαλείσθε  να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα  στο dpo@rococo.gr

 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, τρίτων, αποκλειστικά προς διευκόλυνση και πληροφόρηση των επισκεπτών μας. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν είναι υπό τον έλεγχό μας και διέπονται από δική τους, ανεξάρτητη ,  πολιτική  ως προς  την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  Ως εκ τούτου , για την ασφάλειά σας , παρακαλούμε να διαβάσετε   τις συγκεκριμένες Πολιτικές . 

Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των εν λόγω ιστοσελίδων ή για οποιανδήποτε χρήση αυτών.

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Η  παρούσα Πολιτική  μας και η βασιζομένη σ’αυτήν επεξεργασία  ,στην οποία η Εταιρεία  μας προβαίνει , στηρίζεται απαρεγκλίτως στις κατωτέρω αρχές:

- της Νομιμότητας, Αντικειμενικότητας και Διαφάνειας κατά την επεξεργασία,

- του Περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας,

-της Ελαχιστοποίησης των υπό επεξεργασία δεδομένων,

-της Ακριβείας και της Επικαιροποίησης των υπό επεξεργασία δεδομένων,

- της Ακεραιότητας και της Εμπιστευτικότητας κατά την επεξεργασία,

- του Περιορισμού του χρόνου διακράτησης/αποθήκευσης,

- της  Συμμόρφωσης με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο  και 

  - της Λογοδοσίας.

 

 Η Εταιρεία μας φέρει την ευθύνη και είναι, ανά πάσα στιγμή,  σε θέση να αποδείξει την συμμόρφωσή της ,σε διαρκή βάση, με τις ανωτέρω αρχές, όπως αυτές στην παρούσα Πολιτική εξειδικεύονται.

Περαιτέρω, η ROCOCO  ελέγχει, επανεξετάζει και επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα και, σε κάθε περίπτωση, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο , την παρούσα Πολιτική, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωση/διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων, σύμφωνα με ειδικώς  και λεπτομερώς οριζόμενα  από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων  (GDPRάρθρα  12-22).

Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, μπορείτε  ελεύθερα να την ανακαλέσετε ,  οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον (άρθρο 7 GDPR).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τέλος, σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία μας  πληροφορηθεί μία ενδεχoμένη ή πραγματική παραβίαση προσωπικών δεδομένων , οφείλει να διεξαγάγει    άμεσα εσωτερικό έλεγχο και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης ,εντός  ευλόγου χρόνου , σύμφωνα με την τηρουμένη  Πολιτική Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων. Εφ’ όσον   προκύψει  κίνδυνος για τα δικαιώματα και  τις ελευθερίες των υποκειμένων  των δεδομένων, η  Εταιρεία  υποχρεούται  να γνωστοποιήσει το περιστατικό  στην Αρχήαμελλητί  και ,σε κάθε περίπτωση, εντός 72  το πολύ ωρών

Μπορείτε να ασκήσετε τα ως  άνω  δικαιώματά  σας ή να αντλήσετε οποιανδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση κρίνετε αναγκαία  επικοινωνώντας με την  Εταιρεία μας  , όπως αναφέρεται κατωτέρω: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕΝ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ  ΑΒΕΕ

ROCOCO-STATUS QUO

Παραδεισίων 25-27

Γαλάτσι Αττικής, 11147

Τηλ. + 30 210 2224480

e-mail:  dpo@rococo.gr

 

 

Τέλος εάν  : προκύψει οποιοδήποτε , συναφές με τα ανωτέρω, παράπονο  και/ή  δεν είσθε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην , τυχόν, άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην  Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΔΧ) , κάνοντας χρήση των κατωτέρω στοιχείων αυτής :

A.Π.Δ.Π.Χ.

Κηφισίας 1-3,  

 Τ.Κ. 115 23, Αθήνα  

Τηλ. +30-210 6475600

e-mail : complaints@dpa.gr

 

  • Εγγραφή

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Ήδη έχετε λογαριασμό;
Συνδεθείτε ή επαναφέρετε τον κωδικό σας